PHP前端页面二次发或优化
1 篇帖子 分页: 1 / 1
帖子tomcheng » 2017年 7月 5日 19:15 星期三
想改变discover的规则,现在不知道什么原因,无法打开页面了,知道页面超时,把超时时间改长了,也没用

zabbix server:3.04
php -version
PHP 5.6.24-0+deb8u1 (cli) (built: Jul 26 2016 08:17:07)
Copyright (c) 1997-2016 The PHP Group
Zend Engine v2.6.0, Copyright (c) 1998-2016 Zend Technologies
with Zend OPcache v7.0.6-dev, Copyright (c) 1999-2016, by Zend Technologies

我使用自动发现监控了几万台机器。

目前只能通过api去修改了,我想调试下页面,不知道如何去调试,请大神给点思路。
1 篇帖子 分页: 1 / 1

登录

在线用户

正在浏览此版面的用户:没有注册用户 和 20 位游客